dimethyl 2-benzoyl-2-ethyl-3-(4-nitrophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxylate

dimethyl 2-benzoyl-2-ethyl-3-(4-nitrophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxylate