Spiro(cyclopropane-1,7'-bicyclo[4.1.0]heptane), 2-benzoyl-3-phenyl-

Spiro(cyclopropane-1,7'-bicyclo[4.1.0]heptane), 2-benzoyl-3-phenyl-