1,3-dioxo-2-{4-[(2-oxo-2-phenylethoxy)carbonyl]phenyl}isoindoline-5-carboxylic acid

1,3-dioxo-2-{4-[(2-oxo-2-phenylethoxy)carbonyl]phenyl}isoindoline-5-carboxylic acid