1-Benzoyl-3,3-dimethyl-4,4-diphenylazetidin-2-one

1-Benzoyl-3,3-dimethyl-4,4-diphenylazetidin-2-one