1-Benzoyl-3-methyl-2-phenylimidazolidin-4-one

1-Benzoyl-3-methyl-2-phenylimidazolidin-4-one