2-(4-Nitrophenyl)cyclopropyl phenyl ketone

2-(4-Nitrophenyl)cyclopropyl phenyl ketone