3-Benzoyl-5-[2-(phenylthio)ethyl]-3,4-diazatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-4-ene

3-Benzoyl-5-[2-(phenylthio)ethyl]-3,4-diazatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-4-ene