Benzofuran, 6-benzoyl-2,3-dihydro-2-hydroperoxy-2-methyl-3-methylene-

Benzofuran, 6-benzoyl-2,3-dihydro-2-hydroperoxy-2-methyl-3-methylene-