3-Benzoyl-2-t-butyl-4-methyl-4-(2-methylthioethyl)-oxazolidin-5-one

3-Benzoyl-2-t-butyl-4-methyl-4-(2-methylthioethyl)-oxazolidin-5-one