Isoxazole, 3-(4-methylphenyl)-5-phenyl-

Isoxazole, 3-(4-methylphenyl)-5-phenyl-