Cyclopropane, 1-isopropyloxy-1-phenyl-2-phenylethynyl-

Cyclopropane, 1-isopropyloxy-1-phenyl-2-phenylethynyl-