3-Benzoyl-2-t-butyl-4-methyl-4-vinyloxazolidin-5-one

3-Benzoyl-2-t-butyl-4-methyl-4-vinyloxazolidin-5-one