2-(2-Hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl benzoate

2-(2-Hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl benzoate