1-Benzoyl-2-phenyl-3-(4-chlorophenyl)-cyclopropane

1-Benzoyl-2-phenyl-3-(4-chlorophenyl)-cyclopropane