1-Phenyl-2-(2-vinylphenyl)ethanone

1-Phenyl-2-(2-vinylphenyl)ethanone