4-Methyl-2-(1-phenylethyl)phenyl benzoate

4-Methyl-2-(1-phenylethyl)phenyl benzoate