1,2-Dibenzoyl-1-benzylhydrazine

1,2-Dibenzoyl-1-benzylhydrazine