Methyl 2-benzoyl-6-nitrobenzoate

Methyl 2-benzoyl-6-nitrobenzoate