2-(2-Hydroxybenzyl)phenyl benzoate

2-(2-Hydroxybenzyl)phenyl benzoate