1-Benzoyl-3,4-epoxypyrrolidine

1-Benzoyl-3,4-epoxypyrrolidine