2-Methoxy-4-methyl-3-(2-oxopyrrolidino)-2-phenylcyclobutanone

2-Methoxy-4-methyl-3-(2-oxopyrrolidino)-2-phenylcyclobutanone