Phenyl 2-(2'-furanyl)cyclopropyl ketone

Phenyl 2-(2'-furanyl)cyclopropyl ketone