1,1-Diphenyl-2-phenylthiobut-3-en-1-ol

1,1-Diphenyl-2-phenylthiobut-3-en-1-ol