Triphenylethylene ozonide

Triphenylethylene ozonide