4-nitrophenyl N-benzoylglycinate

4-nitrophenyl N-benzoylglycinate