2-Pyrazolin-5-ol, 1-benzoyl-3-methyl-5-(4-nitrophenyl)-

2-Pyrazolin-5-ol, 1-benzoyl-3-methyl-5-(4-nitrophenyl)-