Naphthalene, 2,6-bis(1,2-dioxo-2-phenylethyl)-

Naphthalene, 2,6-bis(1,2-dioxo-2-phenylethyl)-