[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl] benzoate

[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl] benzoate