9-benzoyloxyethoxymethyl-2-fluoroadenine

9-benzoyloxyethoxymethyl-2-fluoroadenine