2-Oxo-2-phenylethyl 2-chlorobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 2-chlorobenzoate