4-(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-(2-thienyl)-1,4-butanedione

4-(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-(2-thienyl)-1,4-butanedione