5-Methyl-1,3-diphenylhexahydro-1,3,5-triazin-2-thione

5-Methyl-1,3-diphenylhexahydro-1,3,5-triazin-2-thione