2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 4-(2-oxo-2-phenylethyl)-

2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 4-(2-oxo-2-phenylethyl)-