5,6-Dimethyl-2-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine

5,6-Dimethyl-2-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine