2-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-2,5-epoxy(1)benzoxepin

2-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-2,5-epoxy(1)benzoxepin