Methanone, [2-(2-hydroxyphenyl)cyclopropyl]phenyl-

Methanone, [2-(2-hydroxyphenyl)cyclopropyl]phenyl-