6-Methoxy-2-phenacyloxy-3(2H)-pyridazinone

6-Methoxy-2-phenacyloxy-3(2H)-pyridazinone