2-Oxo-2-phenylethyl 2-fluorobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 2-fluorobenzoate