2-Oxo-2-phenylethyl 3-fluorobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 3-fluorobenzoate