2-Oxo-2-phenylethyl 4-fluorobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 4-fluorobenzoate