2,2'-Bi-1,3-dioxolane, 2-phenyl-

2,2'-Bi-1,3-dioxolane, 2-phenyl-