1-Benzoyl-2,5-methylene-l-rhamnitol

1-Benzoyl-2,5-methylene-l-rhamnitol