1-Benzoylamino-1-cyano-cycloheptane

1-Benzoylamino-1-cyano-cycloheptane