Malononitrile, 2-[1-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo-3-phenylpropyl]-

Malononitrile, 2-[1-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo-3-phenylpropyl]-