3-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)amino]-1-phenylpropan-1-one

3-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)amino]-1-phenylpropan-1-one