1-Butanone, 3-methyl-2-nitro-1-phenyl-

1-Butanone, 3-methyl-2-nitro-1-phenyl-