2-{[5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone

2-{[5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone