2,2-Dimethyl-1-phenyl-3-buten-1-one

2,2-Dimethyl-1-phenyl-3-buten-1-one