2-[Benzoyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl benzoate

2-[Benzoyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl benzoate