3-Benzoyl-2-t-butyl-4-vinyl-oxazolidin-5-one

3-Benzoyl-2-t-butyl-4-vinyl-oxazolidin-5-one